ಆಗ

ಅತ್ತ ಇತ್ತ  ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ
ಅಣೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ|
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ |
ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ||

No comments:

Post a Comment