ಪ್ರಕೃತಿ

ಬೆಳಕಿಡುವೆ ನಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಫಲ ಕೊಡುವೆ ನಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನೀನಿರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಗುವ ಬೀರುತ
ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿ ನಿನ್ನಡಿ ಆಡಲಿ ನಲಿಯುತ ||

Gist: Nature
Oh mother nature, you are nurturing us with all the light and greenery all the time. Hope you will be the same Happy destination for numerous birds and animals.

No comments:

Post a Comment