ಮತ್ತೆ ಹಾರಲಿ ಬಾವುಟ...

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ
ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಹೋದ
ಶಾಂತ ಮಾತೆಯ ಮುಕುಟ |
ಎದ್ದು ಬರಲಿ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ
ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ
ಕಾಣುತಿರಲಿ ಭೂಪಟ
ಮತ್ತೆ ಹಾರಲಿ ಬಾವುಟ ||

Gist: Let the flag fly high again:

Let the darkness prevailing in our country end and let out tricolor flag fly high in the air; let it fly so high and so bright in a way that makes other nations feel the strength and other good qualities of it's children!!

No comments:

Post a Comment