ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

ಕರಿ ಮೋಡಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಡುತ್ತಿರುವನು
ರವಿ ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚಾಲೆ |
ಬಿಸಿಲೂ ಇರೆ ಮಳೆಯೂ ಬರೆ
ಆಕಾಶವು ಹಾಕುವುದು ರಂಗೋಲೆ ||

No comments:

Post a Comment