ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲಿ

ನೋಡು ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ |
ನಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಹಸಿರ
ಕೇಳು ಅದರ ಹೆಸರ |
ಅವಳೆಡೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇಕೆ ಇಡುವೆ ಮುಚ್ಚಿ
ಹಾರಾಡು ಅವಳ ಮಡಿಲಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ||

Gist: In the midst of nature
See around you, everywhere there is greenery. Feel the freedom and dance in the laps of Mother nature.

No comments:

Post a Comment