ಎಚ್ಚರ!!

ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಆವರಿಸಿದೆ ಧೂಳು
ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹಾಳಾಗದಿರಲಿ ಎಮ್ಮ ಬಾಳು |
ಇನ್ನಾದರೂ ತಡೆ, ಪರಿಸರವಾಗದಿರಲಿ ಹಾಳು
ಸಿಗುತಿರಲಿ ನಿನಗೆ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೂಳು ||

Gist: Warning!!
Everywhere around you there is dust and smoke. Now at least save the nature so that coming generations can LIVE on this earth!!

No comments:

Post a Comment