ಭರವಸೆ

ಆಗುತಿರುವೆಯಲ್ಲ ಹಾಳು ಈ ದುಷ್ಟ ಮಾನವನಿಂದ |
ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಬಾಳು, ನೀ ನಗಬೇಕು ಆನಂದದಿಂದ ||
ಆಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಳಿಗೆ, ಹಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ |
ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಈ ಧೂಳಿಗೆ, ನಾವು ಆಗುವೆವು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ||

Gist: Assurance
Oh Mother nature, you are getting worse because of humans; I assure you that this won't continue for long, we will save you, we want to see you being happy and in turn supporting the human life on this planet.

No comments:

Post a Comment