ಪ್ರಶ್ನೆ...

ಏಕೆ ಓಡುತಿರುವೆ ಸರ ಸರ
ನಿಲ್ಲು, ನೋಡು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ - ಪರಿಸರ ||
ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಧೂಳು
ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿರುವೆ ಇದನ್ನು ಹಾಳು ??

Gist: Question
Oh Man, the nature around you has become full of dust, why are you moving as if you haven't noticed it??

No comments:

Post a Comment