ತಪ್ಪು ಭಿಕ್ಷೆ

ಅನ್ನವಿಲ್ಲದವನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡು
ಬಡವನ ನೂಕಿ ಬಲ್ಲಿವನಿಗೆ ಲಂಚವಿಡು
ಕೈ ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಭಿಕ್ಷುಕನ ತಳ್ಳಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ |
ಬೇಡುವ ಹಗಲು ದರೋಡೆಕೋರನಿ(ಳಿ)ಗೆ ಕೊಡು ||

No comments:

Post a Comment