ಅಲಕ್ಷ್ಯ


ಶಾಲೆಯ ವ್ಯಾಕರ್ಣದಿ ಬರಿ ಓದು |
ನಾಮಪದ ಸರ್ವನಾಮ ||
ಯಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಕ್ಷಿ-ಗಿರಿಧಾಮ ||

No comments:

Post a Comment