ತಪ್ಪು - ಸರಿ


ಕೈಲಾಗದವನ ಕಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರು
ಕನ್ಯೆಯರು ಪಕ್ಕದಲಿ ಇರುತಿರೆ |
ಮುದುಕಿಯರ ನೋಡದಿರು ||
ಎದ್ದು ನಡೆ ಬರದು ಆಪತ್ತು
ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ - ಇದುವೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ||

No comments:

Post a Comment