ಯುಗಾದಿ


ಬಂತು ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರುಷ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿ ಸಂತಸ - ಹರುಷ
ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿ
ಇಗೊ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಹೊಸ ಯುಗಾದಿ

No comments:

Post a Comment