ಮೊಬೈಲು ಮಹಿಮೆ...

ಇದ್ದರೆ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ Mobileಉ
ಜನ ಜಾತ್ರೆಯೂ ಬೈಲು - ಬೈಲು!!

No comments:

Post a Comment